Indexserier

Tabell som visar vilka indexserier som ingår i de olika prenumerationsvarianterna

Tabellen nedan visar vilka indexserier, en på varje rad.
I kolumn 4 till 9 finns en kolumn för varje typ av prenumeration som finns.
Exempelvis ingår indexserien för Lastbilar/Partigods i fyra olika prenumerationsvarianter.

Klicka på rubriken för respektive prenumeration så kommer ni till en plats på denna sida där ni kan läsa mer om produkten.
Det finns även mer kort fakta om respektive serie. Ni kommer dit genom att klicka på textnamnet för respektive indexserie

Grupp Kodnamn Textnamn SÅindex Komplett Lastbil Distribution Anläggning MEindex Avfallsindex
Lastbilar T08SÅ11 Lokaldistribution X X X X
Lastbilar T08SÅ12 Regional distribution X X X X
Lastbilar T08SÅ13 Långväga distribution X X X X
Lastbilar T08SÅ14 Partigods X X X X X
Lastbilar T08SÅ15 Dragbilstransport X X X X
Lastbilar T08SÅ16 Tank o bulktransport X x X
Lastbilar T08SÅ17 Skogsråvara X X X
Lastbilar T08SÅ18 Anläggningstransp kort sträcka X X X X X
Lastbilar T08SÅ19 Anläggningstransp bil X X X X X
Lastbilar T08SÅ20 Anläggningstransp bil med släp X X X X X
E2 T92SÅE2 Entreprenad Allmän X X X X X
Avfall A12:1MD+ED Insamling av hushållsavfall X X X
Avfall A12:2MD+ED Insamling med specialfordon X X X
Avfall A12:3MD+ED Slamtömning X X X
Avfall A11:F Förbränning X X
Maskin ME anläggningsmaskin X X X X
Bygg Entr 421 Bergtransport X X X
Bygg Entr 1012 Stenmaterial X X X
Bygg Entr 1071 Bitumen (f. d. asfalt) X x X
Bygg Entr 4011 Tjänstemannalöner X X X
Bygg Entr 6011 Lastbilstransporter X X X
Länkar för att ladda ner prov av produkten: Ladda ner
gratis
programvara
Ladda ner
prov
Ladda ner
prov
Ladda ner
prov
Ladda ner
prov
Ladda ner
prov
Ladda ner
prov
Länkar för att gå till beställningssidor Sveriges Åkeriföretags Beställningssida ME
beställningssida
Avfallsindex
beställningssida

 

Kort beskrivning av indexserier

Lokaldistribution, Regional distribution och Långväga distribution

Indexserien Lokaldistribution består av mycket personal och en låg andel diesel. Det kan exempelvis vara en transportverksamhet att distribuera i större städer, oftast med 2-axliga lastbilar och alltid med många stopp för lastning och lossning.

Regional distribution har en större andel drivmedel och är tänkt för distribution i en region. Oftast treaxliga lastbilar.

Långväga distribution avser transporter med långa transportavstånd och flera stopp för lastning eller lossning. Oftast ekipage med hög totalvikt.

Partigods och dragbilstransport

Partigods kännetecknas av hög andel drivmedelsförbrukning. Typisk verksamhet är alla former av transporter med kort tid för lastning och lossning i förhållande till körtid. Det kan vara många olika transportslag.

Dragbilstransport liknar partigods på så sätt att lastning/lossning tar relativt kort tid och att körsträckan är lång. Dragbilen har en lägre investeringskostnad än partigods.

Tank och bulktransport

Dyra lastbilar med släp som ofta används i skift kännetecknar Tank och bulktransport.

Skogsråvara

Skogsråvara är avsett att kunna användas vid transport av rundvirke på timmerbilar och flistransport.

Anläggningstransport

Det finns tre olika serier framtagna med tanke att användas för anläggningstransporter. En serie avser Anläggningstransport med kort sträcka. Det kan exempelvis vara kranbilar som har en hög andel tid då bilen inte körs utan står still och utför arbete. Anläggningstransport är avsedd för en bil utan släp i en blandad verksamhet. Anläggningstransport bil med släp är den mest drivmedelsintensiva, exempelvis en schaktverksamhet där bil och släp lastas och lossas snabbt.

Entreprenad E2

Entreprenad E2 är användbart vid en varierande verksamhet där korta och långa transporter växlar liksom i övrigt proportion mellan drivmedel och arbetstid. Serien bygger på en kombination av flera olika transportslag.

Avfallsinsamling och slamtömning

Alla serier som berör avfallsverksamhet fastställs med och utan diesel.

Det finns tre olika serier som berör avfallsinsamling och slamtömning. Insamling av hushållsavfall är tänkt som en komprimerande insamlingsbil med i genomsnitt något mer än en persons bemanning. Eftersom körsträckor och bemanning varierar stort mellan glesbygd och storstad bör användarna vara väl medvetna om att serien är tänkt att vara någonstans mittemellan.

Insamling med specialfordon avser att kunna användas då dyrare fordonskonstruktioner används med, mestadels, en persons bemanning.

Slamtömningsverksamhet har samma brister som insamling av hushållsavfall. Verksamheten skiljer sig mellan storstad och glesbygd. Även här är avsikten att serien skall motsvara en medelkommun.

Förbränning

Avfall förbränning är den enda serie på dessa sidor som inte berör transporter. Serien avser förbränning av avfall. Indextalen fastställs två gånger per år.